Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Huishoudelijk reglement MR

Huishoudelijk reglement MR

Artikel 1  Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 

1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. 
2. De voorzitter is belast met het openen, schorsen, heropenen, sluiten en het leiden van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad. 
3. De voorzitter en bij diens verhindering de plaatsvervangend voorzitter vertegenwoordigt de medezeggenschapsraad. 

Artikel 2 Secretaris  

1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een secretaris. 
2. De secretaris is belast met het bijeenroepen van de medezeggenschapsraad, het opmaken van de agenda, het voeren van de correspondentie en het beheren van de voor de medezeggenschapsraad bestemde en van de medezeggenschapsraad uitgaande stukken. 
3. De secretaris is belast met het publiceren van de openbare MR stukken op de website van de school.
4. Het Jaarverslag van de MR wordt door de secretaris geschreven  

Artikel 3 Penningmeester 

1. De MR kiest uit zijn midden (indien gewenst) een penningmeester.
2. De penningmeester voert de financiële huishouding van de MR; hij stelt ieder jaar de begroting op en legt over ieder jaar verantwoording af in het jaarverslag.
3. De penningmeester doet de MR een voorstel in de begroting voor de wijze waarop de door het bevoegd gezag beschikbaar gestelde middelen voor de raad, de eventuele geledingen en de deelraad worden verdeeld. 4. De MR stelt de begroting vast.

Artikel 4 Bijeenroepen en agenda van de medezeggenschapsraad 

1. De medezeggenschapsraad komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak tenminste 8 keer per jaar bijeen en in de in het medezeggenschapsreglement bepaalde gevallen. 
2. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering. 
3. De vergadering wordt, behoudens spoedeisende gevallen, gehouden binnen 14 dagen nadat een verzoek daartoe is ingekomen. De vergadering wordt op een zodanig tijdstip gehouden dat alle leden van de raad redelijkerwijze aanwezig kunnen zijn. 
4. De leden en eventuele adviseurs (en/of directieleden) worden door de secretaris per mail uitgenodigd. 
5. De secretaris stelt voor iedere vergadering een agenda op, waarop de door de voorzitter en door de leden opgegeven onderwerpen worden geplaatst. 
6. Ieder lid van de medezeggenschapsraad kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen. 7. Behoudens spoedeisende gevallen worden de uitnodiging en de agenda tenminste 7 dagen vóór de te houden vergadering van de medezeggenschapsraad verstuurd. 
8. De agenda wordt gepubliceerd op de website en is voor iedereen toegankelijk. De agenda wordt doorgestuurd naar de directeur en naar alle teamleden. 

Artikel 5 Deskundigen en/of adviseur 

1. De medezeggenschapsraad kan besluiten één of meer deskundigen/adviseurs uit te nodigen tot het bijwonen van een vergadering met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. 
2. Aan de in het eerste lid bedoelde personen worden tijdig de agenda en de stukken van de betrokken vergadering verstrekt. 
3. De leden van de raad kunnen in de vergadering aan de in het eerste lid genoemde personen inlichtingen en advies vragen. 
4. Een deskundige kan ook worden uitgenodigd schriftelijk advies te geven. 

Artikel 6 Commissies 

De medezeggenschapsraad kan commissies instellen ter voorbereiding van de door de raad te behandelen onderwerpen. 

Artikel 7 Quorum en besluitvorming 

1. Tenzij dit reglement anders bepaalt, besluit de medezeggenschapsraad bij meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft plus één van het totaal aantal leden aanwezig is. 
2. Indien in een vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering belegd op de in artikel 4 voorgeschreven wijze, met dien verstande dat er slechts 2 dagen tussen de rondzending van de oproep en de datum van de vergadering behoeven te verlopen. Deze laatste vergadering wordt gehouden en is gerechtigd besluiten te nemen ongeacht het aantal leden dat is opgekomen. 
3. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd. De medezeggenschapsraad kan besluiten van deze regel af te wijken.
4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht en tellen voor het bepalen van de meerderheid niet mee. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
5. Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen gewone meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is diegene gekozen die als dan de meeste stemmen op zich verenigd heeft. Indien de stemmen staken, beslist het lot.
6. Bij staking van de stemmen over een door de medezeggenschapsraad te nemen besluit dat geen betrekking heeft op personen, wordt deze zaak op de eerstvolgende vergadering van de medezeggenschapsraad opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

Artikel 8 Bepalingen ten behoeve van de geledingen. 

1. In de gevallen waarin in gevolge dit reglement een voorgenomen besluit van het bevoegd gezag de instemming behoeft van ofwel het ouderdeel ofwel het personeelsdeel van de raad, beslist dat deel bij meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin ten minste de helft plus één van het aantal leden van dat deel van de medezeggenschapsraad aanwezig is. 

Artikel 9 Verslag 

1. Het opstellen van het verslag en het bijhouden van de actiepuntenlijst geschiedt door de notulant. Dit is een ter vergadering aangewezen lid van de geleding van de MR.  
2. Het verslag wordt in de volgende vergadering door de medezeggenschapsraad vastgesteld. 
3. Het verslag wordt na vaststelling (overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, derde lid en artikel 4, achtste lid, van dit reglement) bekend gemaakt via de website van de school. 

Artikel 10 Communicatie en informatie 

1. De secretaris doet jaarlijks in de maand oktober schriftelijk verslag van de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad. Dit verslag behoeft de goedkeuring van de raad.
2. De secretaris bevordert de communicatie met alle belanghebbenden en doet dit tenminste door er zorg voor te dragen dat goedgekeurde verslagen van vergaderingen en het jaarverslag zo spoedig mogelijk worden verspreid (schriftelijk en/of digitaal) en via de website.    

Artikel 11 Openbaarheid MR-vergaderingen 

1. Vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in beginsel openbaar en vrij toegankelijk voor belangstellenden, te weten: a. ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen; b. het aan de school verbonden personeel, inclusief het onderwijsondersteunend personeel. 
2. De onder lid 1 genoemde belangstellenden moeten van te voren bij de voorzitter aangeven bij welk agendapunt ze hun standpunt naar voren willen brengen.
3. Belangstellenden kunnen in de rondvraag kort aandachtspunten aandragen. 

Artikel 12 Onvoorzien 

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de medezeggenschapsraad op voorstel van de voorzitter, met in achtneming van het medezeggenschapsreglement.   

Artikel 13 Wijzing en vaststelling van het huishoudelijke reglement 

1. De medezeggenschapsraad is te allen tijde bevoegd het huishoudelijke reglement te wijzigen en opnieuw vast te stellen. 
2. De secretaris draagt er zorg voor dat het bevoegd gezag over de wijzigingen na vaststelling door de medezeggenschapsraad wordt geïnformeerd.

Contact gegevens

Oranje Nassau   CNS-basisschool
Hoofdgebouw                        
Anton Mauvestraat 10-A        
6717 JA Ede                           
T: 0318 - 645 664 

Poortgebouw    
Akulaan 10a    
6716XN Ede   
T: 06-28364618
E: administratie@oranjenassau.cnsede.nl 
I : www.oranjenassau.cnsede.nl

 

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work